Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur transacties van de Alkmaarse Bootjes Verhuur,
hierna te noemen de verhuurder.

Artikel 1
De huurovereenkomst heeft betrekking op de op de verhuur nota omschreven goederen en wordt afgesloten voor de daarop
vermelde periode. Het door de huurder verschuldigde bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 2
Lid 1. Vanaf het moment dat de verhuurder het goed in ontvangst heeft genomen, komt het volledig tot zijn risico.

Lid 2. De gehuurde goederen dienen te allen tijde teruggebracht te worden op de plaats van inontvangstneming, tenzij
anders overeengekomen.
Lid 3. De huurder dient zich, bij het afsluiten van de overeenkomst, te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Lid 4. Indien er sprake is van een groep huurders, geldt degene die de huurovereenkomst heeft afgesloten middels ondertekening als verantwoordelijke voor de goederen en voor de andere huurders. Deze persoon wordt gezien als feitelijke huurder

en is als zodanig degene die eventueel aansprakelijk gesteld kan worden. De overige leden van de groep kunnen dit niet.

Artikel 3
Het is de huurder verboden om zelf reparaties te verrichten zonder toestemming van de verhuurder. In dit geval van beschadiging, mankementen, vergaan, diefstal etc., dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder.

Artikel 4
Bij noodzaak van reparatie moeten de goederen worden teruggebracht naar de plaats van inontvangstneming. De huurder
is aansprakelijk voor de reparatie kosten aan de goederen, tenzij er aantoonbaar sprake is van achterstallig onderhoud of
nalatigheid van de verhuurder. In geval van diefstal, brand, vergaan, e.d. dient de huurder de nieuwwaarde van het verloren
gegaan goed aan de huurder te vergoeden.

Artikel 5
Lid 1.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde goed, na inontvangstneming door de huur-
der, mocht oplopen, noch voor de daardoor ontstane directe of indirecte schade.
Lid 2. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door
het gehuurde goed.
Lid 3. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen welke derden tegen
de verhuurder aanhangig mochten maken ter zake door het gehuurde goed of de huurder veroorzaakte schade en / of
ongevallen.
Lid 4. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van lichamelijke letsel bij de huurder of overige
leden van een groep
huurders.
Lid 5. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gaan, defect raken of diefstal van eigendommen
van de huurder of van overige leden van een groep huurders.
Lid 6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden van een huurder of van één of meerdere leden
van de groep.

Artikel 6
Lid 1. Goederen van de verhuurder mogen alleen gebruikt worden door personen die de zwemkunst machtig zijn.
Lid 2. Motorisch aangedreven vaartuigen mogen alleen worden gehuurd door personen die minimaal 18 jaar oud zijn.
Lid 3. Huurders van motorisch aangedreven vaartuigen dienen een waarborgsom van 75 euro te betalen. Dit bedrag wordt weer teruggegeven wanneer de goederen binnen de overeengekomen tijd en zonder schade en gebreken weer teruggebracht zijn.
Lid 4. De huurder dient zich voor het in gebruik nemen van de gehuurde goederen te overtuigen van de staat van de ge-
huurde goederen en de verhuurder op eventuele schades en gebreken te wijzen.

Artikel 7
Lid 1.
Noch de gemeente Alkmaar, noch andere gemeentes, noch het recreatieschap Geestmerambacht kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schadevergoedingen.
Lid 2. Indien de huurder schade veroorzaakt aan gemeente-eigendommen of aan eigendommen van het recreatieschap, is
hij hiervoor verantwoordelijk, en dient de reparatie-, schoonmaak- of vervangingskosten op zich te nemen.

Artikel 8
Indien de goederen later als overeengekomen worden teruggebracht, wordt er voor die goederen geldende uurprijs doorberekent en dient de huurder dit bedrag per direct te voldoen.

Artikel 9
Het is de huurder niet toegestaan om gehuurden goederen onder te verhuren.

Artikel 10
Huurders dienen zich te houden aan de vaar-reglementen, zoals deze zijn omschreven in het BPR”84. Huurders dienen zich
ook te houden aan plaatselijke verordeningen, snelheid-regels, gedrag-regels etc.

Artikel 11
Alle bovenstaande artikelen zijn ook van toepassing op huurders van motorisch aangedreven vaartuigen. De verhuurder

kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schades en / of ongevallen indien deze zijn door, of gevolg zijn van, technische mankementen van de motor of het besturingsmechanisme, als deze mankementen aantoonbaar het gevolg zijn van

bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of nalatigheid van de verhuurder. In alle andere gevallen is de huurder zelf volledig
verantwoordelijk.